Perching birds - curtismix
Bohemian Waxwings.

Bohemian Waxwings.